Συνεργατική Eταιρεία Tριανταφυλλοπαραγωγών Αγρού Λτδ
Γενικά

Η ιστορική σύνδεση του Ροδοστάγματος Αγρού με τον Αγρό έχει τις ρίζες του κοντά στις αρχές του 20ου αιώνα. Από το 1918 όταν ο Νέαρχος Κληρίδης οραματίστηκε τη διάδοση της καλλιέργειας του τριαντάφυλλου στον Αγρό, ιδρύοντας μάλιστα το «Σύλλογο Μαθητών προς Διάδοση της Τριανταφυλλιάς», ξεκίνησε άμεσα και η παραγωγή ροδοστάγματος στον Αγρό. Μάλιστα το 1918 άρχισε και τη λειτουργία του ο πρώτος αποστακτήρας ροδοστάγματος στο αρρεναγωγείο του Αγρού.

Το 1937 λόγω του ότι η ζήτηση ροδοστάγματος ήταν αρκετή και οι κάτοικοι του Αγρού είδαν την ωφελιμότητα της καλλιέργειας της ρόδης, άρχισε να γίνεται μια πιο οργανωμένη αντιμετώπιση του θέματος με πρωτεργάτη τον τότε υπάλληλο του Γεωργικού Τμήματος Κύρο Παπαβασιλείου που ίδρυσε τον Γεωργικό Σύλλογο «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» στον Αγρό. Ο σύλλογος αυτός ανέλαβε πια τη συλλογή των τριαντάφυλλων, την απόσταξη τους και την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων ροδοστάγματος σε ειδικά καζάνια.

Από το 1961 μέχρι και σήμερα η Συνεργατική Εταιρία Τριανταφυλλοπαραγωγών Λτδ ανέλαβε την όλη διαχείριση, παραλαβή τριαντάφυλλων, απόσταξη και εμπορία του ροδοστάγματος.

Website created by dimgeorg